Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

1.Prevádzkovateľ a dodávateľ je spoločnosť Ferlund Škandinávia spol s r.o. so sídlom Krušovská 2093/61,955 01 Topoľčany,zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.Sro.,vl.č.11385/N.Dodávateľ je platcom DPH. 

IČO:36531367   DIČ:2020137515     IČDPH:SK2020137515

Telefón/fax:  Mobil: 903439187 ; 0917510654, e-mail: ferlund@ferlund.sk    

Orgán dozoru SOI pre Nitriansky kraj,
PO BOX 49A,Staničná 9,950 50 Nitra 1,odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel.č.037/7720001; 037/7720034; fax.č.037/7720024,
e-mail: nr@soi.sk

  

2.Základné ustanovenia

  (1) 1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Poskytovateľom služieb je spoločnosť Ferlund Škandinávia spol. s r.o. so sídlom Krušovská 2093/61,955 01 Topoľčany, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.Sro.,vl.č.11385/N. Predajca je platcom DPH,(ďalej iba „predajca“).

(3)Predajca zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://www.ferlund.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

3.Pravidlá pri objednávke

Kupujúci  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala odoslaním elektronického formuláru,alebo iným spôsobom ( priamy e- mail ) zaslala platnú objednávku s kontaktnými a fakturačnými požadovanými údajmi.

Kupujúci si môže objednať tovar on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ z nejakého technického dôvodu nefunguje priame objednávanie, môže kupujúci zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu ferlund@ferlund.sk , kde uvediete presný názov tovaru resp.katalogové číslo, počet objednaných kusov, požadovaný spôsob dopravy,vašu presnú adresu a telefónne číslo. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Potvrdením objednávky Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami ako aj s dodávkou tovaru, ktorý si touto formou objednal. Vzájomné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre obidve strany záväzné.

3. Registrácia zákazníka

 V tomto elektronickom obchode môžu nakupovať iba registrovaní užívatelia.Užívateľ sa registruje tak,že vyplní v registračnom formulári príslušné údaje.

Pri registrácii sa vypĺňajú nasledovné údaje:

 • e-mail – povinná položka – nutná na aktiváciu ako aj na vzájomnú komunikáciu
 • užívateľské meno – povinná položka
 • heslo – povinná položka
 • firma – povinná položka pre FO a PO
 • IČO – povinná položka pre FO a PO
 • IČ DPH - povinná položka pre FO a PO
 • krstné meno – povinná položka
 • priezvisko – povinná položka
 • prostredné meno – nepovinná položka
 • adresa 1 – povinná položka
 • adresa 2 – nepovinná položka
 • mesto – povinná položka
 • PSČ – povinná položka
 • štát – povinná položka
 • telefón – povinná položka
 • mobilný telefón – nepovinná položka
 • fax – nepovinná položka

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Informácie,ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. 

Podmienky zasielania vyžiadaných informácií prípadne informácií na ktoré dá Kupujúci súhlas týmto nie sú dotknuté.

4. Spôsob objednávania tovaru

Tovar si môže Kupujúci objednávať podľa bodu č.3. Za bezpečné uchovanie prihlasovacích údajov si zodpovedá Kupujúci sám vo svojom vlastnom záujme. Predmetom kúpy je tovar, ktorý je presne špecifikovaný v objednávke, vygenerovanej po potvrdení objednávky.

5. Potvrdenie objednávky 

Potvrdenie objednávky Predavajúcim je zasielané e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v osobnom profile. Potvrdenie objednávky (alebo jej časti) sa vykonáva ihneď akonáhle Predávajúci overí stav vlastného skladu alebo stav skladu dodávateľa VENTURE DESIGN AB, NARDI A/S, LUNDBERGS AB a tiež termín dodania požadovaného tovaru zhotoveného na zákazku. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky ( presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, spôsob a termín doručenia.

6. Storno objednávky zo strany Kupujúceho

(1) Kupujúci má možnosť stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim. Stornovanie objednávky uskutočňuje Kupujúci telefonicky a následne potvrdením storna e-mailom.

(2) Stornovanie objednávky zo strany Kupujúceho po jej potvrdení Predávajúcim je možné iba v prípade,že Predávajúci nedodrží podmienky dodania deklarované v elektronickom obchode.

(3) V prípade stornovania Kupujúcim potvrdenej objednávky a uhradenej platby za objednávku už zaobstaranú je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (napr. cena vynaložených nákladov za tovar,dopravy a pod.). Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. - c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

(4) V prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu nákladov, ale tovar sa stornoval ešte v krajine výrobcu a nebol vyexpedovaný do krajiny Predajcu si predajca nárokuje uplatniť náklady na takto stornovaný tovar vo výške 30% z celkovej ceny tovaru - balné,dopravné služby a pod. 

7.Storno objednávky zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

(1) Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na emaily, atď.)

(2) Tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva,výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru.V prípade, že táto situácia nastane,predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe

(3) Tovar nie je momentálne k odberu.V prípade,že táto situácia nastane,predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe

(4) V prípade z titulu tretej moci ( pozrite bod 15.).    

8. Spôsob a termín dodania tovaru

Objednaný tovar je možné dodať niekoľkými spôsobmi:

 • poštou (platí pre drobný tovar,úhrada plnej ceny vopred)
 • poštou na dobierku (platí pre drobný tovar, úhrada zálohy vopred, zvyšok na dobierku)
 • kuriér (úhrada plnej ceny vopred)
 • kuriér na dobierku (úhrada zálohy vopred, zvyšok na dobierku GEIS,TEN EXPRES,ReMAX )
 • našou vlastnou prepravou ( úhrada zálohy vopred,doplatok pred dodaním bankovým prevodom)
 • osobne v sídle našej firmy preberateľom tovaru Kupujúceho proti úhrade vkladom na na náš účet v Slovenskej Sporiteľni  
 • kuriérskou spoločnosťou ReMax Courier Service, s.r.o., TEN EXPRES alebo GEIS doprava je hradená zákazníkom podľa platného cenníka.Cenu oznamujeme. Ceny sú uvedené na web stránke dopravcov. Za dobierku účtujeme k prepravnému 5 EUR - platba kuriérovi. Doprava s našou zmluvnou dopravou - cena za 1 km/0,50 €.  V prípade veľkoobjemovej dodávky tovaru vyžiadajúcej inú dopravu cena sa upresní vzhľadom k veľkosti potrebného vozidla na prepravu tovaru. Rozvoz tovaru zabezpečujeme v SR a ČR. Spôsob dodania tovaru bude dohodnutý s Kupujúcim osobitne pri každej objednávke.Termín dodania tovaru je 1 - 4 týždne po úhrade zálohovej platby.

9. Platba

Platbu formou dobierky je možné vykonať iba pri dodávke poštou alebo kuriérom.

Zálohová faktúra – je vystavená po obdržaní objednávky a záväzného potvrdenia Kupujúceho a odoslaná e-mailom na uvedenú adresu e-mailu Kupujúceho.Vystavená zálohová faktúra bude vystavená na hodnotu minimálne 50% z celkovej ceny vrátane DPH 20%. Pri tovare predaja so zľavou bude vystavená zálohová faktúra na hodnotu minimále 70% z celkovej ceny vrátane 20% DPH. Uhradenie zálohovej faktúry je považované v momente pripísania fakturovanej sumy na náš účet za záväzné potvrdenie objednávky, kedy začne plynúť termín jej dodania. ( POZN.: pri prevode v Slovenská Sporiteľňa - Slovenská Sporiteľňa prevod ihneď,z inej banky prevod trvá 3 dni) V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do 3 dní budeme považovať objednávku za zrušenú a zaniká tým kúpno-predajná zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim,čo bude oznámené Kupujúcemu. 

 

Bezhotovostný prevod – forma úhrady faktúry vystavenej Predávajúcim. Bezhotovostný prevod uskutočňuje Kupujúci vo svojej réžii.

Platba v hotovosti – pri odbere tovaru priamo v prevádzke Predávajúceho je možné zo strany Kupujúceho uhradiť tovar vložením hotovosti na účet Predavajúceho. V takomto prípade obdrží Kupujúci štandardný doklad-faktúru o vykonanej hotovostnej platbe v zmysle platných právnych predpisov.

10. Dodanie tovaru

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 3 - 21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky a prijatia úhrady zálohovej platby, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s Kupujúcim. Upresnenie dodania tovaru sa oznamuje Kupujúcemu pri každej objednávke individuálne.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Súčasťou ceny objednávky nie je montáž,vynášanie nábytku do domu či bytovky,rozvoz na dodatočne požadované miesta doručenia. Po dohode je možné si objednať za príplatok dodatočné služby a montáž ak to bude zo strany Predavajúceho možné.

Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci ak nie je dohoda iná.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad ( faktúra - slúži zároveň aj ako dodací a záručný list ), návod-y na používanie výrobku.

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) je vo faktúre už vyplnený dátum predaja, nakoľko ale nie je zrejmé, kedy presne zákazník prevezme tovar je platný dátum prevzatia tovaru, čo je doklad od kuriéra. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum prevzatia tovaru do odpovedajúcemu dodacieho dokladu.V prípade rozdielu medzi dátumom na faktúre ( slúži zároveň ako dodací list) a dátumom na dodacom doklade bude prípadná reklamácia a záručná doba uznaná od dátumu prevzatia tovaru.

Ak je objednaný tovar na sklade je odosielaný zákazníkovi obvykle do troch dní.

V prípade,že by sa táto uvedená dodacia lehota predĺžila z titulu "tretej" moci,bude predávajúci bezodkladne o tomto informovať Kupujúceho. V tomto prípade termín náhradného dodania tovaru resp. iné riešenie bude Predavajúci konzultovať s Kupujúcim.

V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme po avizovanom dodaní tovaru ( telefón,e-mail), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru je povinný uhradiť náklady prvého ako i opätovného doručenia tovaru. 

11. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci,ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činosti má v zmysle §12 zákona 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Odstúpiť môže Kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu ferlund@ferlund.sk , alebo písomne doporučenou poštou. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky,dátum nákupu,variabilný symbol a predložiť originály dokladov o kúpe tovaru.

Pokiaľ už Kupujúci tovar obdržal a prevzal je povinný pri odstúpení od zmluvy neporušený tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi. Tovar posiela Kupujúci doporučene - nie na dobierku. (doporučene neznamená na dobierku ) a vo vlastnom záujme ho poistiť nakoľko Predajca neručí za jeho poškodenie alebo prípadnú stratu pri preprave k Predajcovi. Doporučujeme kuriérsku službu. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a neporušenom obale, nesmie byť použitý ani poškodený a musí byť vrátený s kompletným obsahom (príslušenstvo, záručný list, návod a pod.) 

V prípade, že je tovar vrátený Predávajúcemu v inom ako v pôvodnom a neporušenom stave a obale, ( poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) nie je Predajca povinný tovar prevziať.

V prípade vráteného tovaru v originálnom obale už otvorenom - nábytok ( netýka sa to tovaru z hygienických dôvodov-sedáky,polstre,podušky) Kupujúcim bude tovar prekontrolovaný a v prípade zistenia poškodenia (ktoré nebolo oznámené pri prevzatí tovaru),alebo prípadne nekompletného dodania doplnkov, do ktorého patria nálepky,označenia loga výrobcu umiestneného výrobcom na tovare) si Predavajúci vyhradzuje právo náhrady právnou cestou spôsobnej škody až do výšky 80% z celkovej ceny tovaru.

Predávajúci vráti pri splnení podmienok vrátenie tovaru Kupujúcemu dlžnú sumu v plnej výške v termíne do 14 dní na účet Kupujúceho.

12. Reklamácie a záruky

Reklamácie sú tak ako v bežnom „kamennom obchode“ riešené v súlade s platnými právnymi normami. Kupujúci je povinný tovar ihneď po jeho prevzatí skontrolovať,aby zistil prípadné vady a poškodenia.Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme,avšak pri odoslaní tovaru je tento poistený a Kupujúci nenesie prípadnú škodu.Platí to  pri objednaní prepravy tovaru Predajcom.Tovar doručený kuriérom s viditeľne poškodeným tovarom odporúča Predajca Kupujúcemu vôbec nepreberať,prípadne o poškodení vyhotoviť fotodokumentáciu a zápis, nechať si ho prepravcom potvrdiť. V prípade poškodeného obalu (kartónu), ktorý je označený Predavajúcim ako skontrolovaný tovar nie je potrebné vyžadovať zápis o poškodení obalu. Pri poškodenom obale (kartónu) neoznačený Predajcom je potrebné skontrolovať tovar a v prípade poškodenia požadovať od kuriéra toto vyznačiť na preberajúcom doklade.

V prípade odoslania tovaru Predajcom s poškodeným obalom ( týka sa to len kartonových obalov stolov, lavíc a pod.) bude tento označený Predajcom a takisto zároveň bude skontrolovaný tovar v kartóne a toto bude vyznačené Predajcom na obale.

Reklamovaný dodaný chybný alebo poškodený tovar bude vymenený v čo najkratšom  možnom čase. Náklady s tým spojené vrátenie chybného alebo poškodeného tovaru bude  znášať Predajca.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté počas používania,vady spôsobené nesprávnym používaním,nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym skladovaním.Taktiež záruka sa nevzťahuje na texitilné výrobky,podušky,sedáky,vankúše už použité pri reklamácii nábytku. Výnimkou sú nábytky kde sú tieto textílie vo výbave a nie sú extra fakturované. 

Pri reklamácii Kupujúci oznámi reklamáciu Predávajúcemu e-mailom a telefonicky  ako aj zaslaním fotodokumentácie. Fotodokumentácia reklamácie je potrebná na zaslanie nášmu dodávateľovi na vybavenie zaslania náhradného rovnakého tovaru. Prípadnú požiadavku Predavajúceho na predmetný reklamovaný tovar zašle Kupujúci na adresu Predávajúceho. Náklady znáša Predavajúci. Objednávku prepravy zariaďuje Predavajúci.

 13. Nárok na uplatnenie reklamácie u Predajcu zaniká:

* nepredložením dokladu o zaplatení,faktúry,dodacieho listu alebo záručného listu 
* neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
* uplynutím záručnej doby tovaru
* fyzickým alebo chemickým poškodením tovaru Kupujúcim
* neodborným zaobchádzaním, obsluhou,alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
* poškodením pri vlastnej doprave tovaru,poškodením ohňom,alebo inými zásahom tretej moci
* zásahom a manipulovanie s tovarom neoprávnenej osoby

* poškodením tovaru zjavne neobvyklým nadmerným zaťažovaním alebo používaním nie obvyklým
spôsobom na ktorý je tovar určený, v rozpore s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území SR.
*nedodaním fotodokumentácie reklamovaného tovaru

Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od dňa doručenia podkladov na reklamáciu alebo reklamovaného tovaru.

14. Neopodstatnený výjazd k reklamácii

Pri požiadavke Kupujúceho na výjazd k overeniu reklamácie, ktorá bude neopodstatnená má Predávajúci právo požadovať od Kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených vyslania povereného pracovníka s výjazdom. Predavajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.  

15. Záverečné ustanovenie

Akékoľvek nároky,zodpovednosti či povinnosti z titulu omeškania s plnením alebo z titulu opomenutia plnenia vylučujú neovplyvniteľné okolnosti, ktoré znemožnili plnenie včas, riadne či z cela (aj pokiaľ sa týka tretích osôb ako subdodávateľov) a pokiaľ nemožno predpokladať, že by prekážku v plnení povinností vzniknutú pôsobením neovplyvniteľných okolností bolo možné odvrátiť či prekonať alebo by bolo neprekonateľnú okolnosť v dobe vzniku predvídať.

Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu. Neovplyvnými udalosťami sa rozumie: požiar,občianske nepokoje, stávky, havárie, prírodné katastrofy,opatrenia štátnych orgánov a iné podobné skutočnosti a udalosti, ktoré majú vplyv na schopnosť plnenia povinnosti, ktoré sa vymykajú kontrole a vplyvu dotknutých subjektov v realizácii plnenia.

Uvedené okolnosti majú iba vplyv na termín dodania a nemajú vplyv na ostatné plnenie zo strany Predávajúceho ( bod 6.) 

Popis podmienok spracovania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ aj predajca chránime súkromie zákazníka. Aby sme mohli zákazníkovi poskytnúť všetky služby, potrebujeme o ňom vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní zákazníkových údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia zákazníkovej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Zákazník môže svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo v prípade predchádzajúcej registrácie po prihlásení sa do časti Prihlásenie. V prípade, že si zákazník želá zrušiť svoju registráciu, požiada nás o to e-mailom. Jeho konto bude zneaktívnené.

V našom eshope zákazník nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na jeho účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby, meno zákazníka, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte zákazníka.

Počas návštevy v našom eshope sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. kedy zákazník na stránku prišiel, odkiaľ zákazník na stránku prišiel).

Poskytovateľmi serverovej služby sú:

- spoločnosť WebHouse.r.o., Paulínska 20, Trnava, SK

Osobné údaje tieto  firmy nemajú voľne k dispozícii, resp. sú dôsledne kryptované a spoločnosti do nich nemajú prístup.

Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky zákazníka. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky zákazníka. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Súhlasom s obchodnými podmienkami nám zákazník udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s §28 zákona má právo požadovať informáciu o spracovaní jeho osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje zákazníka sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ferlund@ferlund.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

 1. Zákazník podáva tento návrh písomne alebo elektronicky (a dokonca aj ústne)  tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:

 


FERLUND Škandinávia spol. s r.o. © 2024